ManBetX手机版_ManBetX手机版登录

当前位置:溴吡啶系列
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
2-溴-3-氯吡啶 2-Bromo-3-chloropyridine 96424-68-9 查看详细
2-溴-4-氯吡啶 2-Bromo-4-chloropyridine 22918-01-0 查看详细
2-溴-5-氯吡啶 2-Bromo-5-chloropyridine 40473-01-6 查看详细
2,5-二溴-3-甲基吡啶 2,5-Dibromo-3-methylpyridine 3430-18-0 查看详细
2,5-二溴-4-甲基吡啶 2,5-Dibromo-4-methylpyridine 3430-26-0 查看详细
2,5-二溴-6-甲基吡啶 2,5-Dibromo-6-methylpyridine 39919-65-8 查看详细
2-溴-3-氟吡啶 2-Bromo-3-fluoropyridine 40273-45-8 查看详细
2-溴-3-甲基吡啶 2-Bromo-3-methylpyridine 3430-17-9 查看详细
2-溴-4-甲基吡啶 2-Bromo-4-methylpyridine 3510-66-5 查看详细
2-溴-5-甲基吡啶 2-Bromo-5-methylpyridine 4926-28-7 查看详细
2-溴-6-甲基吡啶 2-Bromo-6-methylpyridine 5315-25-3 查看详细
2-溴-3-氟-5-氯吡啶 2-Bromo-3-fluoro-5-chloropyridine 514797-97-8 查看详细
2-溴-6-三氟甲基吡啶 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 189278-27-1 查看详细
2-溴-5-三氟甲基吡啶 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 50488-42-1 查看详细
2-溴-3-三氟甲基吡啶 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 175205-82-0 查看详细
2-溴-5-氰基吡啶 2-Bromo-5-cyanopyridine 139585-70-9 查看详细
2-溴-4-甲基-5-硝基吡啶 2-Bromo-4-methyl-5-nitropyridine 23056-47-5 查看详细
2-溴-4-甲基-5-氨基吡啶 2-Bromo-4-methyl-5-aminopyridine 156118-16-0 查看详细
2-溴-3-羟基吡啶 2-Bromo-3-hydroxypyridine 6602-32-0 查看详细
2-溴-4-氰基吡啶 2-Bromo-4-cyanopyridine 10386-27-3 查看详细
29条记录 第1页 12
 跳转至