ManBetX手机版_ManBetX手机版登录

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
3-氟吡啶-2-甲酸 3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid 153126-31-3 查看详细
2-氰基-3-氟吡啶 2-Cyano-3-fluoropyridine 97509-75-6 查看详细
2-氰基-3,5-二氟吡啶 2-Cyano-3,5-difluoropyridine 298709-29-2 查看详细
2-氰基-6-三氟甲基吡啶 2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 887583-52-0 查看详细
2-氰基-5-甲基吡啶 2-Cyano-5-methylpyridine 1620-77-5 查看详细
2-氰基-4-甲基吡啶 2-Cyano-4-methylpyridine 1620-76-4 查看详细
2-氰基-3-氟-5-三氟甲基吡啶 2-Cyano-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 80194-71-4 查看详细
2-氰基-5-三氟甲基吡啶 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine 95727-86-9 查看详细
2-氰基-3,5-二氯吡啶 2-Cyano-3,5-dichloropyridine 85331-33-5 查看详细
2-氨基-3-氯吡啶 2-Amino-3-chloropyridine 39620-04-7 查看详细
2-氨基-6-氯吡啶 2-Amino-6-chloropyridine 45644-21-1 查看详细
2-氨基-3-氟吡啶 2-Amino-3-fluoropyridine 21717-95-3 查看详细
2-氨基-6-氟吡啶 2-Amino-6-fluoropyridine 1597-32-6 查看详细
2-氨基-3-溴吡啶 2-Amino-3-bromopyridine 13534-99-1 查看详细
2-氨基-6-甲氧基吡啶 2-Amino-6-methoxypyridine 17920-35-3 查看详细
2-氨基-4-甲氧基吡啶 2-Amino-4-methoxypyridine 10201-73-7 查看详细
2-氨基-3,5-二氟吡啶 2-Amino-3,5-difluoropyridine 732306-31-9 查看详细
2-氨基-3-溴-4-甲基吡啶 2-Amino-3-bromo-4-methylpyridine 40073-38-9 查看详细
2-氨基-3-氟-5-氯吡啶 2-Amino-3-fluoro-5-chloropyridine 246847-98-3 查看详细
2-氨基-4-氰基吡啶 2-Amino-4-cyanopyridine 42182-27-4 查看详细
166条记录 第6页 首页 45678 9
 跳转至