ManBetX手机版_ManBetX手机版登录

当前位置:产品展示
氟吡啶系列苯环系列 氯吡啶系列溴吡啶系列甲酸系列氰基吡啶系列氨基吡啶系列羟基吡啶系列甲氧基、甲基吡啶系列其它吡啶系列
名称 英文名 CAS号 查看详细
2,3-二氟吡啶 2,3-Difluoropyridine 1513-66-2 查看详细
2,4-二氟吡啶 2,4-Difluoropyridine 34941-90-7 查看详细
2,6-二氟吡啶 2,6-Difluoropyridine 1513-65-1 查看详细
2,3-二氟-5-三氟甲基吡啶 2,3-Difluoro-5-(Trifluoromethyl)pyridine 89402-42-6 查看详细
2-氟-3-氯吡啶 2-Fluoro-3-chloropyridine 1480-64-4 查看详细
2-氟-5-氯吡啶 2-Fluoro-5-chloropyridine 1480-65-5 查看详细
2-氟-6-氯吡啶 2-Fluoro-6-chloropyridine 20885-12-5 查看详细
2-氟-3-溴吡啶 2-Fluoro-3-bromopyridine 36178-05-9 查看详细
2-氟-6-溴吡啶 2-Fluoro-6-bromopyridine 144100-07-2 查看详细
2-氟-5-碘吡啶 2-Fluoro-5-iodopyridine 171197-80-1 查看详细
2-氟-4-甲基-5-溴吡啶 2-Fluoro-4-methyl-5-bromopyridine 864830-16-0 查看详细
2-氟-5-甲基吡啶 2-Fluoro-5-methylpyridine 2369-19-9 查看详细
2-氟-3-甲基吡啶 2-Fluoro-3-methylpyridine 2369-18-8 查看详细
2-氟-4-甲基吡啶 2-Fluoro-4-methylpyridine 461-87-0 查看详细
2-氟-6-甲基吡啶 2-Fluoro-6-methylpyridine 407-22-7 查看详细
2-氟-5-氨基吡啶 2-Fluoro-5-aminopyridine 1827-27-6 查看详细
2-氟-5-氰基吡啶 2-Fluoro-5-cyanopyridine 3939-12-6 查看详细
2-氟-3-氰基吡啶 2-Fluoro-3-cyanopyridine 3939-13-7 查看详细
2-氟-4-氰基吡啶 2-Fluoro-4-cyanopyridine 3939-14-8 查看详细
2-氟-6-氰基吡啶 2-Fluoro-6-cyanopyridine 3939-15-9 查看详细
166条记录 第1页 12345 9
 跳转至